GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE MUHAFAZA İZNİ

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

 

g2meksper Satış ve Dağıtım Hiz.A.Ş 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, tc kimlik no, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta) sizlerden temin etmektedir. Bu kişisel veriler müşteri cari kartınızın sistemimizde açılması için alınan, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

 

g2meksper, kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında g2meksper iştirakleri ve grup şirketleri hariç üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.  

 

g2meksper tarafından talep edilen bu bilgiler, g2meksper ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

 

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kart bilgileri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. g2meksper, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini g2meksper’in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. g2meksper, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, b. g2meksper’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, c. Yetkili idari ve/veya adli otoriteler tarafından kanuni yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, d. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

 

g2meksper, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız


İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için gerekli evraklarımızı şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla, bizlere 0 216 564 04 04 numaradan ulaşabilirsiniz.

 

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onay, onayın geri alındığı, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren saklanır. Yasal süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.    
 

Bu yönerge kapsamında tarafınıza temin edilen ve kişisel bilgi içeren imza sirküleri, e-posta adresi, tc kimlik numarası gibi bilgilerimi açık rıza ile g2meksper Satış ve Dağıtım Hiz.A.Ş’ye temin ettiğimi ve g2meksper Satış ve Dağıtım Hiz.A.Ş ‘ye muhafaza hakkı verdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Müşteri Ad-Soyad ve Ticari Ünvanı /İmza ve Kaşesi                                                                                                                 Tarih